آمار کلی

کد ملی: 043954XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی کیمیا تجهیز نیکان رئیس هیئت مدیره منحل شده 1397/02/29 تا کنون
نیکان تجهیز مینو فران رئیس هیئت مدیره فعال 1393/09/01 تا کنون