آمار کلی

کد ملی: 443247XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی ناجی صنعت کویر یزد بازرس علی البدل فعال 1397/08/09 تا کنون
کاغذ المان پاپیروس یزد رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/06/05 تا 1399/05/28