آمار کلی

کد ملی: 007061XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 6

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 2

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی سیوان دریا قشم رئیس هیئت مدیره فعال 1399/05/23 تا کنون
مهندسی توسعه و ساخت راین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/31 تا کنون
فروزان سنگ محلات عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/12 تا کنون
ایران الکو نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/01 تا کنون
کشت و صنعت صباشهر شهریار مدیرعامل منحل شده 1394/03/19 تا کنون
مهندسی پترو فرآیند ویستا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1393/03/31 تا کنون