آمار کلی

کد ملی: 199027XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جهان ارتباطات همراه پارسیان بازرس اصلی فعال 1395/08/25 تا کنون