آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش ماهی مهر شماره سی وچهار خرمشهر بازرس اصلی خارج شده 1395/05/14 تا 1396/03/03