آمار کلی

کد ملی: 005264XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس برج نقش جهان بازرس علی البدل فعال 1395/07/03 تا کنون