آمار کلی

کد ملی: 504906XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بسته بندی طبیعت سبز مغان بازرس اصلی فعال 1396/11/21 تا کنون