آمار کلی

کد ملی: 094245XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مسافرت هوایی یگانه پرواز آسمان شرق بازرس اصلی فعال 1397/11/23 تا کنون