آمار کلی

کد ملی: 004969XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابنیه گستر نگین پاسارگاد رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/08/17 تا 1394/10/20