آمار کلی

کد ملی: 037077XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهام پشتیبان پردیس رئیس هیئت مدیره فعال 1397/06/05 تا کنون