آمار کلی

کد ملی: 613997XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات بهداشتی درمانی هفت هزار و نهصد و یک طبیب کوهدشت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/07 تا کنون