آمار کلی

کد ملی: 370143XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه همیار شش هزار و پانصد و پنجاه و نه نخل و آفتاب بلوچستان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/23 تا کنون