آمار کلی

کد ملی: 038394XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی بوعلی بازرس اصلی فعال 1397/07/18 تا کنون