آمار کلی

کد ملی: 004083XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن علمی آسیب شناسی ایران بازرس اصلی خارج شده 1394/12/24 تا 1397/09/15
زیست طب یکتا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/09/24 تا کنون