آمار کلی

کد ملی: 002086XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پاک پوشان سلامت کارآفرین بازرس علی البدل فعال 1395/05/02 تا کنون