آمار کلی

کد ملی: 249140XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برق رسانی توان گستر داراب نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1389/08/23 تا 1391/05/17