آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فروشگاه زنجیره ای همبستگی پیرانشهر منشی هییت مدیره فعال 1386/09/13 تا کنون