آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سازه سراسنندج رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1381/12/19 تا کنون