آمار کلی

کد ملی: 212145XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات سلامت افق دور بهار باران مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/17 تا کنون