آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع الکترونیک گیلوا بازرس علی البدل خارج شده 1387/04/30 تا 1397/03/12