آمار کلی

کد ملی: 270991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
متخصصان فناوری آرتا لنگرود عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/21 تا کنون