آمار کلی

کد ملی: 006730XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اکسیر دانش ابزار نوین مدیرعامل خارج شده 1393/01/31 تا 1394/12/17