آمار کلی

کد ملی: 094619XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه انصار الجواد ابن الرضا مشهد عضو هیئت مدیره فعال 1393/04/15 تا کنون