آمار کلی

کد ملی: 283070XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان وشرکا سازمان همیاری وشهرداران استان آذربایجان غربی رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/17 تا کنون