آمار کلی

کد ملی: 063847XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
منادی علم و صنعت خراسان شمالی نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/03/04 تا 1396/01/30