آمار کلی

کد ملی: 251163XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نخل داران زرین خنج رئیس هیئت مدیره فعال 1392/10/20 تا کنون