آمار کلی

کد ملی: 159002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توان کاوان سهند مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/27 تا کنون