آمار کلی

کد ملی: 442023XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه مهندسی باران کویر ایساتیس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1391/10/19 تا کنون