آمار کلی

کد ملی: 427038XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آینده گستران راستین رئیس هیئت مدیره فعال 1394/02/19 تا کنون