آمار کلی

کد ملی: 243174XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف بستنی بند و فالوده بند شهرستان مرودشت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/22 تا کنون