آمار کلی

کد ملی: 137918XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نور پردازان مدرن ها رطون عضو هیئت مدیره فعال 1389/09/08 تا کنون