آمار کلی

کد ملی: 298032XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایده پرداز لنز کوچک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منحل شده 1395/03/05 تا کنون