آمار کلی

کد ملی: 259426XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پترو اهرم صنعت شمال بازرس اصلی منحل شده 1394/09/15 تا کنون
سازه مطمین درفک بازرس اصلی فعال 1391/10/24 تا کنون