آمار کلی

کد ملی: 472072XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زمین شناسی معدن جم کوه البرز بازرس اصلی فعال 1390/03/21 تا کنون