آمار کلی

کد ملی: 049024XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آلتین پروتیین احمدی عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/06 تا کنون