آمار کلی

کد ملی: 283075XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ژرف گستر آتی تراز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/09 تا کنون
خرد اندیشان اشتغال مرند رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/11/10 تا 1398/06/16