آمار کلی

کد ملی: 419019XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان جنوب ستارگان تهران مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/22 تا کنون