آمار کلی

کد ملی: 583977XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر صبای بازرس اصلی فعال 1392/07/21 تا کنون