آمار کلی

کد ملی: 092435XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران گستر مجاور توس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/11/13 تا کنون