آمار کلی

کد ملی: 168953XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف زرگران شهرستان بناب نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/01 تا کنون