آمار کلی

کد ملی: 045357XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع بسته بندی توان افزای شهریار بازرس علی البدل فعال 1398/04/26 تا کنون