آمار کلی

کد ملی: 255970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دوستداران مراتع و جنگل های سبز منابع طبیعی نی ریز منشی هییت مدیره خارج شده 1394/11/10 تا 1396/11/24