آمار کلی

کد ملی: 137733XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارگران زمزم تبریز بازرس علی البدل خارج شده 1394/05/18 تا 1395/10/08