آمار کلی

کد ملی: 007341XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گرما سازان افق عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/04/13 تا 1395/10/25
فنی مهندسی آبان صنعت آژند نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/08/18 تا کنون