آمار کلی

کد ملی: 083973XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمان و تاسیسات راه کویر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/09/07 تا کنون