آمار کلی

کد ملی: 299285XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی سازه آ ب گواشیر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/06/13 تا 1397/10/24