آمار کلی

کد ملی: 008215XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سامانه تجارت فن آوری رایانه چی مدیرعامل فعال 1398/03/20 تا کنون