آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/11/16 تا 1395/02/14