آمار کلی

کد ملی: 470971XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شادی آفرینان زمرد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/12 تا کنون