آمار کلی

کد ملی: 079371XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرشان پی برزین مهر سربداران نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/06/05 تا کنون